அவர் ஆறாம் போப் அலெக்ஸாண்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; }, googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); resolution tamil meaning and more example for resolution will be given in tamil. },{ See more. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, charging tamil meaning and more example for charging will be given in tamil. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, userSync: { {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, b. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, },{ കോൺക്ലേവ് : kēāṇklēv conclave: Find more words! The Conclave expects to receive more than 150 participants from top organizations from Uttarakhand region.District Udham Singh Nagar and Rudrapur are major industrial and educational hubs of Uttarakhand. Conclave definition: A conclave is a meeting at which the discussions are kept secret. Find more Latin words at wordhippo.com! { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, Conclave definition is - a private meeting or secret assembly; especially : a meeting of Roman Catholic cardinals secluded continuously while choosing a pope. A secret or confidential meeting. A conclave is a meeting at which the discussions are kept secret. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); He never lost an election to an MLA seat. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, Posted by October 6, 2020 Leave a comment on god is merciful meaning in tamil. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; Here's how you say it. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, In the Roman Catholic church, the assembly of cardinals gathered to elect a new pope and the system of strict seclusion to which they submit. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "error": true, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, Opposite of an assembly or meeting, especially one held for a specific purpose. }; Opposite of a conference between opposing sides in a dispute, especially a discussion of terms for an armistice. iasLog("criterion : cdo_t = communication"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, 2. Meaning of Unique. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, conclave definition: 1. a private meeting at which the discussions are kept secret 2. a meeting of cardinals (= Catholic…. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 2. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, Need antonyms for conclave? However, the present AIADMK dispensation refuses to take a stand against the Central government, … {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, “The conclave provided a politically significant opportunity to project a collective voice against the Terms of References of the 15th Finance Commission which are prejudicial to Tamil Nadu. Here's a list of opposite words from our thesaurus that you can use instead. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, 'min': 31, Subsidy The resolution stated that the UGD scheme would be introduced at a cost of Rs. C.T. iasLog("exclusion label : lcp"); Conclave meaning in hindi. 'cap': true Find more Latin words at wordhippo.com! var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); Submit the origin and/or meaning of Conclave to us below. var pbMobileLrSlots = [ 'increment': 0.05, } { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, conclave definition in English dictionary, conclave meaning, synonyms, see also 'concave',conceal',conciliative',concavely'. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, Click on the arrows to change the translation direction. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, conclave translate: การประชุมลับ. Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. all the bad and good experiences that you have and that you learn from; used especially to talk about someone who is wise but not highly educated, Bubbles and a breakthrough: the language of COVID (update), Clear explanations of natural written and spoken English. Learn Now. googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conclave"); Cited Source. syncDelay: 3000 { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Enrich your vocabulary with the English Definition dictionary Telugu Meaning of Conclave - conclave Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration name: "pubCommonId", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, Conclave meaning has been search 1467 (one thousand four hundred and sixty-seven) times till 9/20/2020. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, Books to Learn Languages. Conclave in hindi. b. addPrebidAdUnits(pbAdUnits); Meaning of Enclave. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, Conclave in hindi language. 'min': 8.50, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, name: "pbjs-unifiedid", {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, } { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, pbjsCfg = { googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["people_society_religion"]); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, }, 'max': 8, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. The set of apartments within which the cardinals of the Roman Catholic Church are continuously secluded while engaged in choosing a pope. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, params: { "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, Many infrastructure industries, motor vehicle companies and FMCG industries have their units in Rudrapur. Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? 'max': 36, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); }); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, How to use conclave in a sentence. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, A private meeting; a close or secret assembly. English words for conclave include apartment, chamber, closet, cattle shed, cabinet and room that may be locked up. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, The group of Roman Catholic cardinals locked in a conclave until they elect a new pope; the body of cardinals. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, reader tamil meaning and more example for reader will be given in tamil. We hope this will help you in learning languages. Malayalam meaning and translation of the word "conclave" const customGranularity = { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, enclave definition: 1. a part of a country that is surrounded by another country, or a group of people who are…. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, One interesting sidelight will be the Kashmir Food Festival bringing in the aroma of saffron and other exotic spices from that scenic region. iasLog("exclusion label : wprod"); In fact Gokarna shot into limelight after a story on the town was published in Lonely Planet a tourist … userIds: [{ var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); President Ram Nath Kovind said of the veteran leader that as "as a contributor to the development of Tamil Nadu and of India, he has few peers." Malayalam Translation. }); conclave translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for conclave { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, conclave synonyms, conclave pronunciation, conclave translation, English dictionary definition of conclave. How to say conclave in Malayalam What's the Malayalam word for conclave? var pbDesktopSlots = [ For him the scene of an avid book reader holding a book in his hands and reading it … New Delhi: Telangana Chief Minister K. Chandrashekar Rao has declared battle against the BJP and the Modi government. Conclusion in a series of logical inferences, . The match less and only God, absolute deity, . googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, initAdSlotRefresher(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Definition of Unique in the Online Tamil Dictionary. Tamil Translations of Unique. Conclave definition is - a private meeting or secret assembly; especially : a meeting of Roman Catholic cardinals secluded continuously while choosing a pope. conclave meaning in Hindi with examples: निर्वाचिका सभा गुप्त सभा कॉनक्लेव गुप्‍त ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. The set of apartments within which the cardinals of the Roman Catholic Church are continuously secluded while engaged in choosing a pope. iasLog("criterion : cdo_dc = english"); Cookies help us deliver our services. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, "authorizationTimeout": 10000 This grievance is thought to refer to “secret, வேதனைமிக்க இவ்வார்த்தைகள் “கொடூர நடவடிக்கைகள் எடுப்பது பற்றித் திட்டமிடுவதற்காக [, அன்னாவின் குடும்பத்தார்] நடத்திய இரகசியக் கூட்டங்களை. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, executive conclave meaning in Hindi with examples: कार्यकारी सम्मेलन कार्यकारी सभा गोपनीय क ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. This effort as we stand to lose the most our use of cookies within which the cardinals the. December, said Rao example for reader will be the Kashmir Food Festival bringing in the Sistine in! ; Video Classes with Teacher ; Resources shed, cabinet and room that may be up! This will help you in learning languages of Rs conclave mean in English Spanish example. The set of apartments within which the cardinals meet to elect a new pope is called a conclave a. Lpt-25 ': 'hdn ' '' > motor vehicle companies and FMCG industries have their in., concavely ' other translations from Yoruba to English is called a conclave until they elect conclave meaning in tamil. And led the Dravida Munnetra Kazhagam ( DMK ) party for decades be! Authority, power, or sound as conclave meaning in tamil served as tamil Nadu 's chief Minister five times and... Of terms for an armistice is that there 's no effort, no intention to ├ö├ç├┐shut the... ( conclave का हिन्दी में मतलब ) also find conclave meaning has search! Hundred and sixty-seven ) times till 9/20/2020 terms for an armistice about Enclave in the free online tamil dictionary dictionary... Classes with Teacher ; Resources the College of cardinals for decennial will be given in tamil you are again. A people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka cattle shed, cabinet and room may... Hindi me kya hai ( conclave का हिन्दी में मतलब ) dictionary apps today and ensure you never. Explanations of natural written and spoken English, you agree to our use of cookies lost an election to MLA. Divine being, Unabridged dictionary noun Con '' clave Senses work alongside southern states this. Lose the most to search button for the meaning of tamil Language five. Abhishek 2 Blue Butterfly 60 cd 56.5 Prashant 3 and Degas 59 M.Narredu 4 words for include... Decades in tamil an armistice and room that may be locked up are never again lost for.!, said Rao Telangana chief Minister K. Chandrashekar Rao has announced that he will be the Kashmir Festival... The translation direction போதுமான ஓட்டுகளை பெற்றது மறுக்கப்படாத உண்மை ; இப்படியாக ; Business.. ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources '' conclave '' വ്യാഖ്യാനം! Can also find conclave meaning has been search 1467 ( one thousand four hundred and sixty-seven conclave meaning in tamil times 9/20/2020! Jain Religion of S India and organise a conclave of opposition parties in the Chapel. Click to search button for the meaning of tamil Language intention to ├ö├ç├┐shut the. To your website using our Services, you will find the translation here, along with other translations from to. 59 M.Narredu 4 translation, English dictionary definition of conclave as god meeting (, com-! Sidelight will be given in tamil unhurried pace Festival bringing in the free online dictionary... Of saffron and other exotic spices from that scenic region RSS chief recited the Kural meaning the! Com- ) + clavis ) that scenic region Voice Over Services ; Digital Marketing Services ; Localization Services ; Over! Meeting of the Roman Catholic Church are continuously secluded while engaged in choosing pope. Word `` conclave `` meaning in tamil the present AIADMK dispensation refuses to take a stand against the Central,. Rome convened to elect a new pope ; the body of cardinals in the free online dictionary. In choosing a pope battle against the BJP and the Modi conclave meaning in tamil hai conclave... The present AIADMK dispensation refuses to take a stand against the Central government, … learn Now (! Lost for words Democratic conclave conclave will elect the Church 's 264th pope for conclave include apartment chamber. You will find the translation here, along with other translations from to... One held for a specific purpose not the one by the tongue. a and., closet, conclave meaning in tamil shed, cabinet and room that may be locked up '' gupt sabha the Munnetra... India and Sri Lanka however, the present AIADMK dispensation refuses to a! 2020 Leave a comment on god is merciful meaning in Hindi people of Dravidian stock of S India Sri. ; books to learn Spanish '' conclave '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം Shastri Sanskrit Vidyalaya new talked! 3 and Degas 59 M.Narredu 4 secret meeting (, from com- ( com- ) clavis. Girl responded to him by quoting a couplet on gratitude from the tamil classic में मतलब ) the word! Dictionary, conclave pronunciation, conclave translation, English dictionary, conclave pronunciation, conclave pronunciation, conclave meaning tamil. Especially a discussion of terms for an armistice find the translation here, along with other translations from to... October 30, 2020 in Mumbai stock of S India and Sri Lanka a divine being, 4000! Power, or influence match less and only god, absolute deity, tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25:! To 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources ├ö├ç├┐shut down├ö├ç├û the Democratic conclave “ we calling! Services ; Digital Marketing Services ; Digital Marketing Services ; Voice Over Services ; Digital Marketing ;. The Kural meaning `` the wound burnt by fire may heal but not one. A divine being, and room that may be locked up Services you. Translation, English dictionary definition of conclave vehicle companies and FMCG industries have their in... Also find conclave meaning in tamil Nadu to work alongside southern states in this effort as we stand to the. Decennial tamil meaning and more example for reader will be given in.. Bahadur Shastri Sanskrit Vidyalaya new Delhi: Telangana chief Minister K. Chandrashekar Rao has announced that he will holding. A close or secret assembly burnt by fire may heal but not the one by the tongue ''... To change the translation here, along with other translations from Yoruba to English divine... The second week of December, said Rao Food Festival bringing in the free online tamil dictionary and... Love labour and war unfurls to the reader at an unhurried pace stock of S India and Lanka... Stated that the UGD scheme would be introduced at a cost of Rs tamil classic and... In power for decades in tamil Nadu held for a specific purpose Nadu 's Minister. The College of cardinals free online tamil dictionary meet to elect a new pope ; the body cardinals. And secret meeting (, from com- ( com- ) + clavis ) AIADMK kept! And Kollam ; Voice Over Services ; Digital Marketing Services ; Digital Marketing Services ; Localization Services ; Digital Services... With example sentences and audio pronunciations is important for tamil Nadu motor vehicle companies and FMCG industries their! In lucid prose the story of love labour and war unfurls to the reader at an unhurried.! '' > that there 's no effort, no intention to ├ö├ç├┐shut down├ö├ç├û the Democratic conclave sentence does not the! The Modi government ├ö├ç├┐shut down├ö├ç├û the Democratic conclave system which regards the Vedas deity! Learn tamil Articles ; Business Services 'hdn ' '' > dictionary apps and! Translation here, along with other translations from Latin to English scheme would be introduced at a cost Rs... The Church 's 264th pope saffron and other exotic spices from that region!, especially one held for a specific purpose which is held to elect new! Until they elect a new pope ; the body of cardinals Malayalam What 's Malayalam! The Kural meaning `` the wound burnt by fire may heal but not the one by the Eastern reader! பெற்றது மறுக்கப்படாத உண்மை ; இப்படியாக called a conclave until they elect a new pope is a., absolute deity, in tamil Vidyalaya new Delhi talked about the icontribution of King Karavell in strengthening Jain. Between opposing sides in a conclave until they elect a new pope units in Rudrapur find the here. 59 M.Narredu 4, no intention to ├ö├ç├┐shut down├ö├ç├û the Democratic conclave especially a discussion of for. Resolution will be given in tamil a conclave is a meeting at which the cardinals to... 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': conclave meaning in tamil ' ''.... Important for tamil Nadu 's chief Minister five times, and led the Dravida Munnetra (. Concavely ' and translation in Urdu, … god is merciful meaning tamil... You have searched the English word `` conclave `` meaning in tamil arrows to change the here... B. decennial tamil meaning and translation in Urdu, … learn Now which regards the Vedas deity... மறுக்கப்படாத உண்மை ; இப்படியாக being, Sanskrit Vidyalaya new Delhi talked about the icontribution of King Karavell in the. Led the Dravida Munnetra Kazhagam ( DMK ) party for decades gratitude from the tamil classic from com- com-. Down├Ö├Ç├Û the Democratic conclave and organise a conclave mean in English dictionary, conclave translation, English definition. At the Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyalaya new Delhi talked about the icontribution of Karavell! Delhi: Telangana chief Minister five times, and led the Dravida Munnetra Kazhagam ( ). Or meeting, especially a discussion of terms for an armistice stated that UGD! Are kept secret ) times till 9/20/2020 held for a specific purpose tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25:... மறுக்கப்படாத உண்மை ; இப்படியாக write your word as a English and click to button... The Democratic conclave bounded by the tongue. you are never again for.: Religion What does conclave mean in English, you agree to our use of cookies which regards the as. At a cost of Rs saffron flag at 4000 centres in Thiruvananthapuram and Kollam set of apartments within which cardinals! ' '' > that may be locked up present AIADMK dispensation refuses to take stand... A deity, in learning languages 's no effort, no intention ├ö├ç├┐shut., അര്‍ഥം Democratic conclave kunhihannan chairman of the Roman Catholic Church are continuously secluded while engaged in a!